01 lutego 2023

BLOG dla studentów i inżynierów budownictwa

Czy warto stosować metodę RAM ZASTĘPCZYCH we współczesnym projektowaniu konstrukcji?

Mariusz Jaśniok

Zamieszczono subiektywny komentarz dotyczący korzyści i problemów wynikających ze stosowania metody ram zastępczych we współczesnym projektowaniu konstrukcji betonowych. Zwrócono uwagę na walory edukacyjne tej metody, szczególnie na etapie kształcenia młodych konstruktorów. Zasugerowano sposób redukcji pracochłonności obliczeń.

 

Jaki jest współcześnie sens korzystania z metody ram zastępczych?

 

Postawione pytanie nasuwa się zapewne wielu inżynierom budownictwa, którzy znają metodą ram zastępczych i wiedzą jak bardzo praco i czasochłonne jest jej stosowanie w praktyce projektowej. Oczywiście z punktu widzenia obecnych możliwości i popularności metody elementów skończonych (MES) korzystanie z tej metody przez inżynierów praktyków, jako podstawowej i jedynek metody obliczeń, wydaje się mało racjonalne. Metoda ram zastępczych ma też spore ograniczenia - można ją stosować jedynie dla regularnej siatki słupów, a także nie można uwzględnić w obliczeniach wpływu otworów. Co ciekawe, pomimo sporych ograniczeń aktualnie obowiązująca norma do projektowania konstrukcji betonowych EC-2 [1] wymienia w Załączniku I, p. I.1.2 i założenia tej metody.

Metodę ram zastępczych na pewno można potraktować jako alternatywne narzędzie do sprawdzenia obliczeń ustroju płytowo-słupowego za pomocą metody elementów skończonych. Jest jeszcze jeden bardzo ważny argument przemawiający za poznaniem tej metody obliczeniowej - walor dydaktyczny. Jest to szczególnie istotne na etapie edukacji akademickiej przyszłego konstruktora. Analiza i zrozumienie wpływu sztywności newralgicznych węzłów konstrukcji na rozkład sił wewnętrznych, szczególnie w miejscach przejścia słupów przez płaskie płyty stropowe, wydaje się bardzo kształcące dla przyszłego inżyniera.

 

W jaki sposób zredukować pracochłonność obliczeń?

 

Oprócz specyficznego budowania modelu ramy zastępczej współcześnie nie do przyjęcia byłoby obliczanie momentów przęsłowych i podporowych dla wydzielonej myślowo ramy na podstawie tzw. rozdzielników i przekaźników np. metodą Crossa. Szczegółowo algorytmy tego typu obliczeń przedstawił prof. Włodzimierz Starosolski w swoim wielotomowym podręczniku [2]. Naturalną rzeczą wydaje się w tym przypadku wykonanie tej części obliczeń współczesnymi aplikacjami do obliczeń statycznych.

 

 

Bibliografia

 

[1] PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków

[2] Starosolski W.: Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych, t.2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011

 1. pl
 2. en
Logo prezentujące najlepszych w sewisie OFERTEO w roku 2019
Logo prezentujące najlepszych w sewisie OFERTEO w roku 2019
Logo prezentujące najlepszych w sewisie OFERTEO w roku 2018

Linki do rekomendowanych aplikacji

 

 • NOZBE - zakomita aplikacja do zarządzania zadaniami i czasem

 • WEBWAVE - polski kreator stron internetowych, którym wykonałem tą stronę 

Dane firmy

 

Prof. Mariusz Jaśniok - rzeczoznawca budowlany

adres: 44-121 Gliwice, ul. Szafirowa 45/4

NIP: 626-192-52-08   REGON: 362494036

email: mariusz.jasniok@corrtest.pl

https://corrtest.pl

kom.: +48 692 246 710

Menu 

Linki do zewnętrznych stron

 

 • PROFESOR w Politechnice Śląskiej

 • PRODZIEKAN ds. Kształcenia Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej

 

 • ORCID - 0000-0002-7628-0710 

 • RESEARCHGATE - międzynarodowy serwis społecznościowy dla naukowców 

 • AKADEMIA.edu - międzynarodowy serwis społecznościowy dla naukowców 

 • WoS - naukowa baza danych Web of Science prowadzona przez Clarivate

 • SCOPUS - naukowa baza danych prowadzona przez Elsevier

 • GOOGLE SCHOLAR - specjalistyczna wyszukiwarka publikacji naukowych

 • YOUTUBE - kanał firmy CorrTEST na YouTube 

 • LINKED.IN - serwis społecznościowy do kontaktów zawodowo-biznesowych

webmaster: Mariusz Jaśniok